Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών Ερυθρών

ΚΕΑ ΕΡΥΘΡΩΝ
Κ.Ε.Α. ΕΡΥΘΡΩΝ

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον αγρότη, η στήριξη της αγροτικής οικονομίας και η ανάδειξη του πλούτου της Ελληνικής γης αποτελούν τις γενεσιουργές αιτίες της δημιουργίας και εν τέλει της λειτουργίας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ

Για τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, από την πρώτη ημέρα της σύστασης της, αποτέλεσε αυτονόητη δέσμευση και υποχρέωση, η χωροταξική της δραστηριοποίησα στην Ελληνική ύπαιθρο.
Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε και αποφασίστηκε η σύσταση και λειτουργία ενός εκτεταμένου πανελλαδικού δικτύου από πιστοποιημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) τα οποία να βρίσκονται δίπλα στον Έλληνα αγρότη και να του επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες της, ανεξάρτητα του πόσο απομακρυσμένη είναι η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Στόχος των ΚΕΑ είναι να αποτελέσουν τα κέντρα προσωπικής επαφής και προσωποποιημένης εξυπηρέτησης για τον Έλληνα αγρότη
και να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, που αξιοποιούν μεν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αλλά χρειάζονται και το διαχρονικά ανεκτίμητο στοιχείο της προσωπικής επαφής για να ολοκληρώσουν την παροχή υψηλής ποιότητας αγροτικών υπηρεσιών. Καθοριστικός λοιπόν για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι ο ρόλος των ΚΕΑ, που ενεργούν ως τοπικοί αντιπρόσωποι της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Τα KEA, λειτουργούν και συμμορφώνονται πλήρως με την, κεντρικά καθοριζόμενη, επιχειρησιακή στρατηγική, ωστόσο σέβονται και οφείλουν να αναδεικνύουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες, με γνώμονα πάντοτε την καλύτερη εξυπηρέτηση του αγρότη της περιοχής τους.

Τα KEA παρέχουν πλήρως τυποποιημένες ψηφιακές αγροτικές υπηρεσίες με κοινή ποιότητα υπηρεσίας και διαφανή οριζόντια κοστολόγηση απόλυτα συμβατή με την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Επιπρόσθετα, το σύνολο των εργασιών των ΚΕΑ υλοποιούνται και εφαρμόζονται βάσει πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Αποτελούν μοναδικό δίκτυο παροχής υπηρεσιών, τόσο ως προς το είδους όσο και ως προς το εύρος πιστοποίησης στον Ελληνικό αγροτικό τομέα . Ο σεβασμός του πολίτη-αγρότη, η στήριξη της τοπικής αγροτικής δραστηριότητας και η ανάδειξη της εξωστρέφειάς της αποτελούν για τα ΚΕΑ αυτονόητες αρχές. Τα ΚΕΑ έχουν σαν στόχο την αναγνώριση των αναγκών καθενός από τους αγρότες που απευθύνεται σε αυτά και την παροχή υπηρεσίας με την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ξεκινά με την σύσταση σε πανελλαδικό επίπεδο των πρώτων 88 Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) και έχει σαν άμεσο στόχο τον διπλασιασμό τους.

ΚΕΑ ΕΡΥΘΡΩΝ