Α.Σ. Ερυθρών: Ζιζανιοκτoνία χειμερινών σιτηρών.

  1. του Θοδωρή Χριστοδούλου, Msc γεωπόνου, Αgricenter

Ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος είναι οι μήνες της εφαρμογής των ζιζανιοκτόνων στα χειμερινά σιτηρά. Τα στάδια προετοιμασίας ενός πετυχημένου ψεκασμού είναι τα παρακάτω:

Φωτογραφία αρχείου Α.Σ.Ε

1. Το πιο σημαντικό σημείο είναι η σωστή αναγνώριση των ζιζανίων που είναι πολυπληθέστερα και δημιουργούν το μεγαλύτερο πρόβλημα στην καλλιέργεια. Τα ζιζάνια των χειμερινών σιτηρών στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένα και επαναλαμβάνονται κατά τις καλλιεργητικές περιόδους, οπότε είναι και εύκολη η αναγνώρισή τους από τους καλλιεργητές.

2. Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων και η εκτίμηση των καιρικών συνθηκών που θα ακολουθήσουν μετά τον ψεκασμό.

3. Το τρίτο στάδιο είναι η επιλογή του σωστού ζιζανιοκτόνου. Εδώ έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε ζιζανιοκτόνα για πλατύφυλλα ζιζάνια, σε ζιζανιοκτόνα για αγρωστώδη ζιζάνια και σε ζιζανιοκτόνα τα οποία αντιμετωπίζουν τόσο τα πλατύφυλλα όσο και τα αγρωστώδη ζιζάνια (συνήθως μείγματα δύο ή και τριών δραστικών ουσιών).

4. Το τέταρτο σημαντικό σημείο αποτελεί ο ίδιος ο χρήστης, ο όποιος θα πρέπει να είναι επαγγελματίας, πιστοποιημένος και σωστά καταρτισμένος. Επίσης, ο επαγγελματικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί (ψεκαστικό μηχάνημα) θα πρέπει να πληροί τις τελευταίες προδιαγραφές, να έχει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και να είναι σωστά ρυθμισμένος. Η αναγνώριση των ζιζανίων και η επιλογή του κατάλληλου ζιζανιοκτόνου θα πρέπει να γίνεται με βάση το φάσμα δράσης του, όπως αυτό αναφέρεται στην ετικέτα του.

Είναι σημαντικό να ελέγχεται η συνδυαστικότητα, εφόσον υπάρχει ανάγκη για χρήση μειγμάτων. Θα πρέπει, τέλος, να λαμβάνουμε υπόψη το συνολικό κόστος εφαρμογής. Επίσης, όταν αυτό απαιτείται, θα πρέπει να εξετάζεται η ταυτόχρονη χρήση μυκητοκτόνου ή η προσθήκη και κάποιου διαφυλλικού λιπάσματος, όταν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο τον ψεκασμό και να αποφύγουμε διπλά περάσματα από ενδεχόμενο δεύτερο ψεκασμό, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν συμπίεση του εδάφους.

Σημαντικά πλατύφυλλα ζιζάνια

Άγριο σινάπι

Είναι το συνηθέστερο ζιζάνιο των σημερινών σιτηρών στην Ελλάδα. Συνήθως αντιμετωπίζεται με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου που περιέχει τη δραστική ουσία 2,4d. Έχει παρουσιάσει ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένους νομούς της χώρας μας και σε συγκεκριμένες δραστικές.

Παπαρούνα

Είναι ένα ζιζάνιο το οποίο συναντάμε πολύ συχνά στις καλλιέργειες των χειμερινών σιτηρών στην Ελλάδα. Έχει παρουσιάσει ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας.

Συνήθως αντιμετωπίζεται με τη χρήση ζιζανιοκτόνων που περιέχουν τις δραστικές ουσίες 2,4d ή MCPA.

Άλλα συνηθισμένα πλατύφυλλα ζιζάνια που συναντάμε συχνά στα χειμερινά σιτηρά στην Ελλάδα είναι η Μπυφόρα, η Βερόνικα και το Καπνόχορτο. Τα ζιζάνια αυτά είναι πιο δύσκολα στην αντιμετώπιση, καθώς παρουσιάζουν μικρή ευαισθησία στα γνωστά ζιζανιοκτόνα.

Σημαντικά αγρωστώδη ζιζάνια

Αγριοβρώμη

Το σημαντικότερο αγρωστώδες ζιζάνιο στην καλλιέργεια των χειμερινών σιτηρών είναι η αγριοβρώμη. Παρουσιάζεται κυρίως σε αγροτεμάχια στα οποία καλλιεργούνται επί σειρά ετών χειμερινά σιτηρά, κυρίως μετά τη δεύτερη ή τρίτη συνεχόμενη χρονιά καλλιέργειας.

Στα αγροτεμάχια αυτά θα πρέπει να θεωρείται απαραίτητη η χρήση αγροστωδωκτόνων σκευασμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο σημαντικός ανταγωνισμός που δημιουργούν τα ζιζάνια στην καλλιέργεια. Έχει αναπτυχθεί ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένους νομούς, σε συγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα.

Η απόφαση για την επιλογή του σωστού ζιζανιοκτόνου καλό θα ήταν να γίνεται μετά από συζήτηση με τον τοπικό γεωπόνο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες τηςπεριοχής.

Λεπτή Ήρα

Έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, σε διάφορα ζιζανιοκτόνα. Και σε αυτή την περίπτωση, η απόφαση για την επιλογή του σωστού ζιζανιοκτόνου καλό θα είναι να έρχεται μετά τη σύμφωνη γνώμη του τοπικού γεωπόνου.

Ιδιαίτερα αποτελεσματική θεωρείται η χρήση προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων.

Φάλαρη

Έχει παρουσιάσει ανθεκτικότητα σε πολλούς νόμους της Ελλάδας και σε αρκετά ζιζανιοκτόνα.

Θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση η επιλογή του κατάλληλου ζιζανιοκτόνου να γίνεται με τη γνώμη του τοπικού γεωπόνου, όπου θα σας καθοδηγήσει σύμφωνα με τις συνθήκες αντιμετώπισης της εκάστοτε περιοχής.

 

Κατά την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων, η καλλιέργεια δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση στρες, όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει υπερβολική υγρασία στο έδαφος μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή να έχουν προηγηθεί πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ή να αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες ή και παγετός.

Στις περιπτώσεις αυτές, θα μπορούσε να παρατηρηθεί μειωμένη αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων και ειδικά των μειγμάτων που περιέχουν αγροστωδωκτόνα, σε συνδυασμό με την δραστική 2,4d. Σε τέτοιες συνθήκες, πολλές φορές έχουμε ως αποτέλεσμα την αύξηση του στρες του φυτού, με αποτέλεσμα τη μείωση της ανάπτυξης του και της τελικής παραγωγής.

Το στάδιο των ζιζανίων κατά τη στιγμή που θα αποφασίσουμε να κάνουμε την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει να αφήνουμε τα ζιζάνια να μεγαλώνουν, καθώς παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στα ζιζανιοκτόνα όταν βρίσκονται σε μεγαλύτερο στάδιο ανάπτυξής και είναι πιο εύρωστα.

Σε δύσκολες περιπτώσεις, θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση μειγμάτων ζιζανιοκτόνων, τα οποία προηγουμένως θα πρέπει να έχουν δοκιμαστεί ώστε να έχει εξακριβωθεί η απροβλημάτιστη συνδυαστικότητά τους. Θα πρέπει να γίνεται εναλλαγή δραστικών ουσιών. Πολύ καλή πρακτική αποτελεί επίσης η χρήση επιφανειοδραστικών σκευασμάτων κατά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού. Θα βοηθήσει αρκετά στην καλή κάλυψη της φιλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό και γενικά στην αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων.

Η ζιζανιοκτονία, τέλος, θα πρέπει πάντα να προηγείται της επιφανειακής λίπανσης η οποία επίσης εφαρμόζεται κατά την ίδια περίπου περίοδο, έτσι ώστε κατά την εφαρμογή των λιπασμάτων να έχει σταματήσει η ανάπτυξη των ζιζανίων και τα θρεπτικά συστατικά να καταλήγουν μόνο στην καλλιέργεια.