Α.Σ. Ερυθρών : «myDATA» και Αγρότες.

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συνεχίσω να το κάνω µέχρι να γίνει κατανοητό από τους µεν αγρότες ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νέο πρόβληµα, από τη δε Φορολογική ∆ιοίκηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υποχρέωση να ενηµερώσουν τις επιχειρήσεις και τους αγρότες πριν την εφαρµογή τους.

Υποχρεώσεις MyData για αγρότες με βιβλία, οι επιπτώσεις του νέου πλαισίου στους ειδικού καθεστώτος


Πρόκειται για εντελώς νέα δεδοµένα στην καθηµερινότητα των επιχειρήσεων. Και επειδή και οι αγρότες θεωρούνται επιχειρήσεις, έχουν και αυτοί ίδιες υποχρεώσεις µε τις λοιπές επιχειρήσεις. Και φυσικά κανείς από τη Φορολογική ∆ιοίκηση δεν µπορεί να αιτιολογήσει γιατί υπάρχει αυτή η εµµονή της άµεσης εφαρµογής των ηλεκτρονικών βιβλίων, ενώ αυτά δεν λειτουργούν.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία αποτελούν µία παγκόσµια πρωτοτυπία που έχει αποφασίσει να εφαρµόσει η ΑΑ∆Ε. ∆εν εφαρµόζεται πουθενά αλλού στον κόσµο µε τον τρόπο που ξεκίνησαν να την εφαρµόσουν εδώ, ενώ σε µερικές χώρες λειτουργούν επιµέρους τµήµατα των my data

Εξαιρούνται από την εφαρμογή τους οι αγρότες ειδικού καθεστώτος
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ισχύει ό,τι ίσχυε µέχρι τώρα: για τις πωλήσεις των αγροτών του ειδικού καθεστώτος συνεχίζουν να εκδίδουν τιµολόγιο αγοράς οι αγοραστές, είτε αυτοί είναι έµποροι, είτε άλλοι αγρότες του κανονικού καθεστώτος.

Να επισηµάνω για µία ακόµη φορά ότι, τη νοµολογία την εκδίδει το υπουργείο Οικονοµικών, όχι η ΑΑ∆Ε. Συνεπώς, έχουµε το φορολογικό νόµο και πάνω σ’ αυτόν θα έρθουν να ακουµπήσουν τα ηλεκτρονικά βιβλία, όχι το αντίθετο.

Και πάµε στις λεπτοµέρειες για αγρότες του ειδικού:

  • Όσοι αγρότες δεν είναι ενταγµένοι στο ειδικό καθεστώς, θα πρέπει να το κάνουν άµεσα. Η ηµεροµηνία ένταξης τους θα είναι αυτή κατά την οποία θα υποβληθεί το αίτηµα στη ∆.Ο.Υ.
  • Όταν οι αγρότες πουλάνε την παραγωγή τους, καλό είναι να έχουν µαζί τους και µία εκτύπωση της προσωποποιηµένης πληροφόρησης, στην οποία εµφανίζεται η εικόνα τους στο Taxis.
  • Για ποιο λόγο; ∆ιότι ο αγοραστής, αν δεν µπορεί να διαπιστώσει πως είναι ενταγµένοι στο ειδικό καθεστώς, είναι υποχρεωµένος να εκδώσει τιµολόγιο αγοράς από ιδιώτη.
  • Τι σηµαίνει αυτό; Ότι θα πρέπει ο έµπορος να τους παρακρατήσει χαρτόσηµο 3,6% για να το αποδώσει στο ∆ηµόσιο. Αν π.χ. ο παραγωγός είναι να πληρωθεί 5.000 ευρώ, στην περίπτωση που δεν είναι ενταγµένος στο ειδικό καθεστώς, θα πληρωθεί 5.000 – 3,6% = 4.820 ευρώ.
  • Ο δε έµπορος, αν δεν το κάνει, ο έλεγχος θα του επιβάλει πρόστιµο 250 ευρώ για την µη υποβολή της δήλωσης χαρτοσήµου.
  • Επαναλαµβάνουµε, λοιπόν, ότι η εγγραφή στο ειδικό καθεστώς δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση, δεν σας στοιχίζει τίποτα ούτε σας επιβαρύνει κάτι, απεναντίας µόνο προβλήµατα σας δηµιουργεί.

Και αφού το ξεκαθαρίσαµε και αυτό, να πάµε και στους αγρότες του κανονικού καθεστώτος.

Όπως αναφέρω, η υποχρέωση για ενηµέρωση των MyDATA υπάρχει και για τους αγρότες µε βιβλία, αφού αντιµετωπίζονται και αυτοί ως επιχειρήσεις. Η ΑΑ∆Ε απαιτεί πλέον να γίνεται η διαβίβαση των παραστατικών πωλήσεων στα MyDATA, το αργότερο την επόµενη ηµέρα από την ηµέρα έκδοσης. Έτσι:

Από 01.01.2023 τα τιµολόγια πρέπει να διαβιβάζονται στο σύστηµα των my data µέχρι την επόµενη ηµέρα από την ηµέρα έκδοσης. Π.χ. τα τιµολόγια που εκδόθηκαν  στις 02.01.2023 πρέπει να διαβιβαστούν µέχρι τις 03.01.2023.

Αυτό µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους:

  1. Ο αγρότης – εκδότης του τιµολογίου, να το διαβιβάσει ο ίδιος µέσω της εφαρµογής e-timologio της ΑΑ∆Ε.
  2. Ο αγρότης να εκδώσει τιµολόγιο µέσω υπολογιστή και προγράµµατος το οποίο θα εγκαταστήσει στον υπολογιστή του.
  3. Ο αγρότης να δώσει εντολή στον αγοραστή έµπορο, να εκδίδει εκείνος για λογαριασµό του [αυτοτιµολόγηση], κάτι που είναι το σύνηθες µέχρι σήµερα. Συνεπώς, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα είναι ελάχιστοι οι αγρότες που θα έχουν αυτή την υποχρέωση, άρα ας ασχοληθούµε µε το συντριπτικό ποσοστό των υπολοίπων.

Η κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις, έχει τις ιδιαιτερότητές της.

 Το ιδανικό θα ήταν να γίνονται όλες οι πωλήσεις µε αυτοτιµολόγηση, δυστυχώς όµως αυτό δεν είναι εφικτό. Ειδικά στις περιπτώσεις που αγρότες αγοράζουν από άλλους αγρότες [π.χ. κτηνοτρόφοι από καλλιεργητές ζωοτροφών κλπ], θα πρέπει να συνεννοηθούν ποιος θα εκδίδει τι.

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε και τη µείωση του φόρου κατά 50%, που για να προκύψει θα πρέπει να υπάρξει σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας.

Ποιος επιβαρύνεται το κόστος εφαρµογής των βιβλίων;

Η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων είναι  γεγονός, ξεκίνησαν. Αργά ή γρήγορα θα εφαρµοστούν σε καθολική µορφή (µάλλον αργά). Το κόστος εφαρµογής τους το επιβαρύνεται σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση. Και αυτό είναι γεγονός.

Γιώργος Παπαδημητρίου