Α.Σ. Ερυθρών : Μυκητολογικές προσβολές στα σιτηρά των Ερυθρών.