Α.Σ. Ερυθρών : Ισολογισμός 2022

Έγκριση ισολογισμού 2022.

108 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας. Κατά την παρουσίαση αναλύθηκαν όλες οι παράμετροι του ισολογισμού 2022 και εκφράστηκε ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της χρήσης. Έπειτα, ακολούθησε ενημέρωση για το ΟΣΔΕ 2023 και τις απαιτήσεις της Νέας Κ.Α.Π. Ύστερα από διαλογική συζήτηση με τα μέλη και κατόπιν εισήγησης από την υπηρεσία του Α.Σ. Ερυθρών, αποφασίστηκε ο εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού με νέες δράσεις και αντικείμενα. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η τήρηση και σύνταξη του μητρώου εισροών – εκροών, βιβλίου εσόδων – εξόδων καθώς και του ηλεκτρονικού ημερολογίου εργασιών από τον συνεταιρισμό για λογαριασμό των μελών του. Τέλος, αποφασίστηκε η σύνταξη περιβαλλοντικού φακέλου, σύμφωνα με τις επιταγές της νέας Κ.Α.Π., προκειμένου να μην υπάρξει απώλεια κοινοτικών επιδοτήσεων. Θα ακολουθήσει ενημέρωση που θα αφορά την ανάλυση των λεπτομερειών των παραπάνω αποφάσεων.