Α.Σ. Ερυθρών : Δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων σταφυλιών – προθεσμίες.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ερυθρών ενημερώνει τα μέλη του ότι ξεκίνησε η περίοδος υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες μετά το πέρας του τρυγητού υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις συγκομιδής, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2018/273 καθώς και τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 2018/274, για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 15/12/2023.

Για την υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων, μεταξύ των άλλων, ισχύουν τα εξής:

α) Οι παραγωγοί οίνου που είναι και κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι και στην ψηφιακή υπηρεσία των «Δηλώσεων παραγωγής οίνου» ως «ΟΙΝΟΠΟΙΟΙ». Αφού υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» συμπληρώσουν την ένδειξη «ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΛΟΥΝΤΑ», στην συνεχεία οφείλουν να υποβάλουν και δήλωση παραγωγής ως «ΟΙΝΟΠΟΙΟΙ».

β) Οι αμπελουργοί/παραγωγοί οίνου που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή τους επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος (φασόν), οφείλουν να είναι καταγεγραμμένοι και στην ψηφιακή υπηρεσία των «Δηλώσεων παραγωγής οίνου» ως «ΟΙΝΟΠΟΙΟΙ-ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ». Αφού υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» συμπληρώσουν την ένδειξη «ΦΑΣΟΝ», στην συνεχεία υποβάλουν και δήλωση παραγωγής ως «ΟΙΝΟΠΟΙΟΙ-ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ».

γ) Οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου ή μέλη οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο ή στο οινοποιείο στο οποίο παραδίδει η εν λόγω οργάνωση παραγωγών, διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση, εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής και στην περίπτωση αυτή και μόνο συμπληρώνεται στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» η ένδειξη «ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ».

δ) Στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ», δύνανται να συμπληρώνουν την ένδειξη «ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ» μόνο οι αμπελουργοί με συνολική αμπελουργική εκμετάλλευση μικρότερη του ενός (1) στρέμματος και ανώτατο όριο παραγωγής τα 1.700 κιλά σταφυλιών και όταν παράγουν οίνο στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ» πληκτρολογούν την ένδειξη «ΟΙΝΟΣ», ενώ όταν η παραγωγή προορίζεται για απόσταξη πληκτρολογούν την ένδειξη «ΑΠΟΣΤΑΞΗ».

ε) Οι αμπελουργοί με συνολική αμπελουργική εκμετάλλευση μεγαλύτερη του ενός (1) στρέμματος, δύνανται να οδηγήσουν ποσότητα σταφυλιών για απόσταξη συμπληρώνοντας στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» την ένδειξη «ΑΠΟΣΤΑΞΗ». Κατά τα λοιπά ισχύουν οι εθνικές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

στο

Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης συγκομιδής, προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης/ενημέρωσης των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης Αμπελουργικό Μητρώο, τότε προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει συμπληρωματική- τροποποιητική δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ με την προσκόμιση τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών/παραστατικών για την ενημέρωση του Αμπελουργικό Μητρώου,

κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 2018/273, στις περιπτώσεις μη υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής, ή μη υποβολής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου.